Actievoorwaarden

 1. De actie “Win een Hela Jubileum Kookboek” (hierna “actie” genoemd) is een actie die wordt georganiseerd door Hela Thissen B.V., gevestigd aan Magalhaesweg 1, te Venlo (hierna “Organisator”), en is onderhevig aan de algemene spelvoorwaarden in deze actievoorwaarden vervat en het Nederlandse recht.
 2. De deelname aan deze actie kan uitsluitend via www.50jaarhela.nl. Deelname aan de actie impliceert een volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen van de onderhavige actievoorwaarden van de actie.
 3. Om deelname definitief te maken, dienen alle benodigde gegevens – waaronder e-mailadres – ingevoerd te worden op de website www.50jaarhela.nl.
 4. Bekendmaking van de prijswinnaars zal wekelijks plaatsvinden via, het door de deelnemer opgegeven e-mailadres aan de prijswinnaar in kwestie.
 5. Deelname aan de actie is beperkt: eenmaal per e-mailadres.
 6. Deelname aan de actie is uitgesloten voor: I) alle medewerkers van de Organisator, II) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 7. De actie is tijdelijk en loopt van 1 april 2018 t/m 31 oktober 2018.
 8. Gedurende de actieperiode ontvangt elke 50ste deelnemer een hardcopy exemplaar van het Hela Jubileum Kookboek.
 9. Het Hela Jubileum Kookboek wordt binnen 10 werkdagen, per post, verstuurd naar het door de winnaar opgegeven adres.
 10. De inzendingen en de gegevens die nodig zijn voor deelname worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
 11. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de leveringen of diensten in verband met de prijzen. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze actie.
 12. De Organisator is niet aansprakelijk voor gebeurlijke materiële vergissingen, technische problemen, of de gevolgen daarvan.
 13. Klachten over deze actie dienen te worden verstuurd aan Hela Thissen BV te Venlo.
 14. Voor het overige kan noch over de actie, noch over de afwikkeling en de resultaten ervan worden gecorrespondeerd.
 15. De Organisator is gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen en alle andere beslissingen te nemen die zij dienaangaande gepast acht. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld via het betreffende verkooppunt. Deelnemers die reeds aan de actie hebben deelgenomen voordat een eventuele wijziging in de actievoorwaarden is doorgevoerd, zijn gebonden aan de “originele” voorwaarden en niet aan de gewijzigde voorwaarden. In elk geval wijzen de Organisator en haar design- en reclamebureau elke aansprakelijkheid af - en kunnen zij in geen geval verantwoordelijk worden geacht - bij annulering, wijziging onderbreking of uitstel van de actie ingeval van overmacht en/of in het geval dat er zich een gebeurtenis voordoet, onafhankelijk van de wil van de Organisator.
 16. De deelnemer gaat ermee akkoord dat Hela Thissen B.V. periodiek informatie mag toesturen met nieuws of productinformatie.
 17. De Organisator behoudt zich het recht voor om een prijs niet uit te reiken als zij een winnaar verdenkt van fraude.
 18. In overeenstemming met de wetgeving betreffende intellectuele eigendom, auteursrecht, is het gebruik van alle of een deel van de elementen van de intellectuele eigendomsrechten of beschermd door het auteursrecht gereproduceerd in het kader van de wedstrijd, ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
 19. De Organisator neemt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting als gevolg van de Wet op de Kansspelbelasting voor haar rekening.
 20. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.